tattoohuse

ร้านสัก ที่มีคุณภาพย่อมให้รอยสักที่สวยงามและ อยู่กับคุณไปอีกนาน

ร้านสัก ที่มีคุณภาพย่อมให้รอยสักที่สวยงามและ อยู่กับคุณไปอีกนาน การเลือกร้านสักนั้นมีความสำคัญพอ ๆ กับช่างสักเลยก็ว่าได้ เพราะ การที่คุณเลือกร้านที่ไม่ได้มาตราฐานนั้น จะทำให้ได้รับผลเสียมากว่าผลดี เพราะนั่นอาจจะหมายถึงการติดเชื้อขั่นรุ่นแรง ถึงขั่นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ เลือกลายสัก

ร้านสัก ที่ได้มาตราฐาน และ เป็นที่ยอมรับของกระทรวงสาธารณะสุข

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือ เจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจาก การประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับการจัดการ ที่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และ มีความเสี่ยงต่อ การปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการนี้ด้วย อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ ของกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อเรา
 • ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 • ข้อ3 ในประกาศนี้ สถานประกอบกิจการ หมายความว่า อาคารสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการสักผิวหนัง
 • หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
 • สถานพยาบาล “การสักผิวหนัง” หมายความว่า การลงสีที่ใต้ผิวหนัง โดยอาศัยเข็มหรือเครื่องมือช่วยในการ
 • สักผิวหนังทำให้เกิดลวดลาย “การเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย” หมายความว่า การใช้เครื่องมือแทงทะลุส่วนหนึ่งส่วนใด
 • ของร่างกายเพื่อท าให้เกิดรูส าหรับใส่เครื่องประดับ เช่น การเจาะผ่านกระดูกอ่อนของใบหู การเจาะ
 • ริมฝีปากผู้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของสถาน การสัก
 • ประกอบกิจการนั้น “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ที่ท าการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

ร้านสัก ไม่ต้องผ่านเกณฑ์เหล่านี้ ไม่ควรเลือก เพราะอ่านจะได้ผลเสียแทน

ร้านสักที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้างต้น ที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนั้น คุณไม่ควรที่จะเลือก ร้านเหล่านี้ เนื่องจากไม่ผ่านการขออนุญาติ จากกระทรวงสาธาระณะสุขของประเทศไทย และ จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของคุณอีกด้วย เรียกง่ายๆ ว่าร้านสักเถื่อน ฉะนั้น เลือกให้ดี ก่อนจะตัดสินใจ คุณต้อง ศึกษา ก่อนว่า ควรที่จะ ตรวจสอบให้ละเอียดว่า ควรจะเลือกร้านนี้หรือไม่

A quality tattoo shop will give you beautiful tattoos. Stay with you for a long time Choosing a tattoo shop is as important as the tattoo artist. Because choosing a shop that doesn’t meet the standards. It will cause more negative results than good results. Because that may mean a severe infection. To the point of death, that is.

Tattoo shop that meets standards and is accepted by the Ministry of Public Health.

As it is appropriate to set criteria Measures to control the business of tattooing skin or piercing any part of the body For the benefit of controlling business operations that cause or may cause Health hazards such as infections, allergies to paints or chemicals, etc.,

along with waste generated from Business operations such as tattoo needles, materials contaminated with blood or secretions If not managed that are hygienic may cause It is dangerous to health and is at risk. contamination into the environment Including raising the standards of this business. By virtue of Section 4 of the Ministerial Regulations on the Control of Business Establishments Hazardous to Health, B.E. 2017, the Minister of Public Health with the advice of the Public Health Committee Therefore, the following announcement has been issued.

 • Article 1 This announcement is called Announcement of the Ministry of Public Health on criteria, control measures Skin tattooing business or piercing any part of the body, 2019
 • Clause 2 This announcement shall come into force after the expiration of the term. This period is ninety days from the date of publication in the Royal Gazette onwards.
 • Clause 3 In this announcement, business establishment means a building used for operating a skin tattoo business.

or piercing any part of the body, but this does not include medical facilities according to the law Hospital: “Skin tattoo” means applying color under the skin. By using a needle or tool to help.

Tattooing the skin creates a pattern. “Piercing any part of the body” means using a tool to pierce any part of the body.of the body to create a hole for wearing jewelry, such as piercing through the cartilage of the ear, piercing

“Lips of the operator” means the owner or person responsible for running the business. of the operation of the facility

Carrying out that business “Practitioner” means a person who performs skin tattooing. or piercing any part of the body Tattoo shops that do not have to meet these criteria should not be chosen.Tattoo shops that do not pass the above criteria mentioned above.

You should not choose these shops because they do not have permission. from the Ministry of Public Health of Thailand and will cause negative effects on your body as well. It is simply called an illegal tattoo shop, so choose carefully. Before deciding, you must study first. You should check carefully that Should I choose this restaurant or not?